Bytové družstvo Dubá, Dr 943 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ZÁPIS z výroční členské schůze

Výroční členská schůze Bytového družstva Dubá ze dne 8. 4. 2014

Zapisovatel:      Lodinský Petr

Ověřovatel zápisu:   Černovská Jiřina

Výroční členské schůze se zúčastnilo všech 19 členů bytového družstva. Schůze byla usnášení schopná.

Program:

  1. Odsouhlasení změny stanov v článku 20, 21, 22
  2. Návrh na usnesení změn stanov a schválení změn stanov
  3. Schválení roční závěrky
  4. Vrácení členského vkladu p. Žahourkovi a p. Perglovi
  5. Informace předsedy družstva
  6. Diskuse a závěr

Členové družstva projednali tyto body programu:

 

1) Členové družstva odsouhlasili změny stanov v článku 20, 21, 22

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

2) Členové družstva odsouhlasili návrh na usnesení změn stanov a schválení změn stanov

 

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

 

3) Členové družstva schválili roční závěrku za rok 2013

hlasování:       19 pro               0 proti               0 zdržel se

 

4) Členové družstva odsouhlasili vrácení členského vkladu v částce

4.000,- Kč p. Žahourkovi a 4.000,- Kč p. Perglovi. Členský vklad bude vrácen s vyúčtováním za rok 2013.

hlasováni :         19 pro              0 proti              0 zdržel se

 

5) Na základě informací předsedy družstva byli členové obeznámeni, 

že bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, který pomaloval balkón a část stěny oprava bude stát okolo 7 000,- Kč. Byla zakoupena informační deska a byla zřízena webová stránka. Po topné sezoně bude provedena výměna kohoutů ve výměníkové stanici. Úklid společných prostor, každé patro uklidí nájemníci, kteří tam bydlí a sušárny ten kdo si tam dává prádlo.

……………….                           ………………………….

předseda                                   zapisovatel

V Dubé dne 8. 4. 2014